Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komisioni për Statut dhe shkresa

Drenushe Dalipi – kryetar
Laze Jaqimoski – anëtar
Abdulla Sejdini – anëtar
Igor Stojanoski – anëtar
Olgica Poposka – anëtar

Komisioni për financa dhe buxhet dhe kryerjen e mbikqyrjes së punës matriale dhe financiare

Tefik Lutviju – kryetar
Agim Sadiku – anëtar
Mihajlo Daniloski – anëtar
Ivanço Bozhinovski – anëtar
Sibel Tufekxhi – anëtar

Komisioni për veprimtari publike dhe komunale, urbanizëm dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor

Argjent Asani – kryetar
Migjen Zendeli – anëtar
Igor Stojanoski – anëtar
Abdulla Sejdini – anëtar
Laze Jaqimoski – anëtar

Komisioni për veprimtari sociale dhe bashkëpunim me organiztat joqeveritare

Daniela Poposka – kryetar
Kamerr Klosi – anëtar
Abdulla Sejdini – anëtar
Ivanço Bozhinovski – anëtar
Ramazan Zulbeari – anëtar

Komisioni për çështje të mandateve, zgjedhjeve dhe emërimeve

Ivanço Bozhinovski – kryetar
Drenushe Dalipi – anëtar
Migjen Zendeli – anëtar
Laze Jaqimoski – anëtar
Abdulla Sejdini – anëtar

Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave

Violeta Spasenoska – kryetar
Drenushe Dalipi – anëtar
Olgica Poposka – anëtar
Valentina Lazareska – anëtar
Skender Xhabiri – anëtar
Abdulla Sejdini – anëtar
Valbona Adili Emini – anëtar

Komisioni për festa dhe manifistime dhe dhënien e e njohjeve dhe shpërblimeve komunale

Kamerr Klosi – kryetar
Mihajlo Daniloski – anëtar
Viktor Aleksoski – anëtar
Skender Xhabiri – anëtar
Valbona Adili Emini – anëtar

Komisioni për bashkësit lokale

Anto Trajanoski – kryetar
Ramazan Zulbeari – anëtar
Fortesa Sejdini – anëtar
Ivanço Bozhinovski – anëtar
Igor Stojanoski – anëtar

Komisioni për mbrojtjen e mjedisit njerëzor

Ramazan Zulbeari – kryetar
Argjent Asani – anëtar
Sibel Tufekxhi – anëtar
Violeta Spasenoska – anëtar
Viktor Aleksoski – anëtar

Komisioni për shëndetësi

Olgica Poposka – kryetar
Fortesa Sejdini – anëtar
Valbona Adili Emini – anëtar
Drenushe Dalipi – anëtar
Daniela Poposka – anëtar

Komisioni për emërim të rrugëve, shesheve dhe objekteve tjera infrastrukturore në Komunën e Kërçovës

Migjen Zendeli – kryetar
Viktor Aleksoski – anëtar
Olgica Poposka – anëtar
Filip Mitreski – anëtar
Agim Sadiku – anëtar

Komisioni për të rinjë sport dhe rekreim

Viktor Aleksoski – kryetar
Abdulla Sejdini – anëtar
Filip Mitreski – anëtar
Migjen Zendeli – anëtar
Kamerr Klosi – anëtar

Back to top