Lajme

SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15,  154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV nr.275/19, 14/20), dhe  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin […]

Vendim

Vendim / Одлука

PROPOZIM – BUXHET

PROPOZIM – BUXHET i Komunës së Kërcovës për vitin 2021 Mais j’étais très désolé, j’ai vu la porte devant la porte. Pas étonnant que ces personnes aient voulu donner à Rodriguez un atterrissage en douceur. Il sait exactement combien de concerts il peut construire. cialispascherfr24.com La rue de la propriété est forte et a récemment […]

Rezultate e Bursave Studentore

VLERSIMET ME SUKSES 2020   VLERSIMET SOCIALE 2020 Reduce the risks The general principle of medication applies — the smallest dose of medication should be used to achieve the desired effect without causing harm. Non-contraceptive hormonal treatments. Potential side effects of spironolactone Spironolactone is a diuretic, which means it interferes with the re-absorption of water […]

Shpallje Interne

Shpallje Interne Numër 01/2020 për plotësimin e vendeve të punës me avancim Dawso November 19, Hi there, I’m smoke free now for 26 days and feelin great. cialis generic south africa I suffered mild nausea early in the treatment and defiantly found that eating before I took the medication helped a lot.

APEL

APEL për banorët e Komunës së Kërçovës Ju kujtojmë për përgjegjësi maksimale, ndjekje dhe praktikim të vazhdueshëm të rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ju kujtojmë se të gjithë qytetarët kanë detyrimin të respektojnë masat për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale, të mbajnë distancë dhe higjenë, në mënyrë që të mos […]

THIRRJE  PUBLIKE

Në bazë të Ligjit për Taksa Кomunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15  ,192/15,dhe 23/2016), përderisa në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.124/15), Kryetari i Komunës shpall: THIRRJE  PUBLIKE Për të gjithë personat juridikë që kanë seli të firmës ose përfaqësisë në territorin e […]

THIRRJE PUBLIKE

Bazuar në Ligjin për Tatimin në Pronë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188 / 13,154 / 2015, 192/15 , dhe 23/16), dhe bazuar në Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 124/15), Kryetari i Komunës së Kërçovës njofton: THIRRJE PUBLIKE Për personat juridikë dhe fizikë […]

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS Në bazë të projektit Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Komuna e Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për aplikim të subjektëve juridikë për realizim të vauçerëve për zbutjen e pasojave nga Covid 19 Zgjedhja e subjekteve juridikë për realizimin e vauçerëve të destinuar për zbutjen e pasojave nga Covid […]

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS Në bazë të projektit Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Komuna e Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për aplikim të qytetarëve nga komuniteti rom për vauçerë të destinuar për zbutjen e pasojave nga Covid 19 Shpërndarja e vauçerëve, në pajtim me projektin Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 […]

SHPALLJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS SHPALLJE 1/2020 Për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK Lëndë e ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të […]

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e Sportit dhe Rekreimit në vitin 2020 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 13/2019), Komuna e Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2020, të destinuara për mbështetjen e […]

SHPALLJE

Në bazë të Plan Programit për organizimin e Punëve publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2020, Komisioni i Komunës së Kërçovës, për përzgjedhjen e gjithësej 45 kandidatëve të cilët do të angazhohen në realizimin e punëve publike në teritorin e Komunës së Kërçovës, në pajtim me Vendimin e Kryetarit të Komunës së […]

Lexoni të gjitha postimet