Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавна анкета со јавна презентација на Урбанистички план вон населено место (УПВНМ)

Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) со класи на намена Б2 – Големи единици за трговија и А4 – Семејни куќи за времен престој – викенд куќи на дел од КП 810/1, дел од КП 809 и дел од КП 801, КО Другово – Општина Кичево

Back to top