Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за сите правни лица кои имаат седиште на фирма или подружница на територијата на Општина Кичево, односно се обврзници на комунална такса

Врз основа на Законот за комунални такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15,23/2016, 151/2021 и 151/2022), додека согласно Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), градоначалникот на Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН  ПОВИК

За сите правни лица кои имаат седиште на фирма или подружница на територијата на Општина Кичево, односно се обврзници на Комунална такса, се информират да ги преземат следните чекори : 

  1. Фирми кои имаат седиште или подружница на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извершена уредна достава за 2023 а соглсно член. 77 до 86 од Законот за општа управна постапка должни се да извршат подигнување на Решението за КТ, односно назив на деловни простории за 2023 год, во просториите на Општина Кичево.
  2. Обврските согласно Решението за КТ, односно назив на деловни простории, сте должни да ги подмирите обврските што се предвидени со истото. Обврските може да ги подмирите на следните уплатници:
 ПримачСметка на трезорот 
Банка на примачот Народна Банка на РМ
Сметка 100000000063095
Пед.брДаночен видСметка на уплатаПриходна шифра
1.За назив на деловни простории840-134-03210717112
2.За деловни единици840-134-03210717112

Овој повик, влегува во сила со денот на објавувањето, а се смета дека странката е запозната на писмено за правната работа. За негативните последици (принудна исплата, казнување со парични средства, дополнителни трошоци и друго), кои евентуално можат да настанат, ќе треба да ги сноси самата странка. Доколку сте извршииле уплата, а се уште не е евидентирана, или треба да следува нивна нивелизација над обврската за комунална такса. Ве замолуваме да се обратите во Општина Кичево, Одделение за данок и комунални такси, канцеларија бр.22 за да доставите доказ за извршената уплата, или контактирајте не на следната адреса: Ул,,Борис Кидрич,,бр.1-Кичево

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

Back to top