Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава македонски
Број на паралелки16
Вкупен број ученици140
Број на ученици од женски род67
Број на ученици од машки род73
Број на наставен кадар29
Број на помошен кадар14
Вкупен број на вработени43
Back to top