Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Територијална противпожарна единица ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

 • Гаснење на пожари на подрачјето на Оштината, односно подрачјето што го покрива
 • Отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар
 • Спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загорзен од пожари и експлозии
 • Укажување на техничка помош при опасни ситуации
 • Извршување на други работи при несреќи и непогоди
 • Врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето на функцијата од претходните алинеи на овој став
 • Заедно со територијалните противпожарни единици на општините во РСМ утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на РСМ заради оперативно делување при гаснење големи пожари на целата територија на РСМ
 • Давање помош кога тоа е побарано при гаснење пожари во други држави
 • Водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствена метологогија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и Општина Кичево
 • Периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која располага Територијалната противпожарна единица
 • Тековна поправка и одржување на механиката
 • Давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи
 • Соработува со општините чии подрачја ги покрива, едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организација на предавања, преку медиуми и организирање други активности
 • Други работи што ќе бидат доверени во надлежност согласно законите и другите прописи
Back to top