Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Структура

Одделение за дијаспора, меѓународна соработка и односи со јавноста
Одделение за протокол и координација на активности на Градоначалникот

Надлежности

Секторот за поддршка на градоначалник ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

  • Протоколарни работи за потребите на Градоначалникот
  • Организирање на состаноци и средби на Градоначалникот со внатрешни и со надворешни лица
  • Организација и подготовка на белешки и записници на протоколарните и работните средби и состаноци на Градоначалникот на општината
  • Прием и распоредување на поштата упатена до Градоначалникот на општината
  • Организација и спроведување на информирањето на јавноста и медиумите за активностите на органите на општината, јавните претпријатија и јавните установи од надлежност на општината
  • Ефикасно, квалитетно и навремено примање и одговарање на предлозите на граѓаните
  • Организација и пласирање на информации на веб страната на општината
  • Вршење на технички работи за потребите на Градоначалникот
  • Давање на предлози за иницирање или унапредување на соработката на Општината со збратимените градови, со странски и меѓународни донатори, организации и кредитори, лица привремено вработени во странство, лица со привремен престој во странство и други иселеници од дијаспората по потекло од подрачјето на општината и
  • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности сосгласно законите и другите прописи
Back to top