Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на УПВОУП

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 300kW, на КП 1173 и КП 1174, КО Орланци и 0,4kV електричен вод на дел од КП 2304 КО Орланци, Општина Кичево

Back to top