Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на КП 200/1, КП 200/2 и КП 200/3, КО Челопеци, Општина Кичево

Back to top