Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП за УП

Проектна програма за изработка на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктурни градби – надградба на цевководниот систем – крак на РБС Студенчица, разделна градба – РЕК Осломеј, КО Мамудовци, КО Лазоровци, КО Црвивци и КО Осломеј, Општина Кичево

Back to top