Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП за УП

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 100 kW, на КП644 и КП645, КО Орланци, Општина Кичево

Back to top