Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП за УП

Проектна програма за Урбанистички проект вон границите на урбанистички план за изградба на комплекс од градби со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото – напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) – со капацитет до 1MW, на КП 147 и дел од КП 155 КО Осој вгр., Општина Кичево

Back to top