Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП за УП

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура, Изградба на фекална канализација за населено место Колари, Општина Кичево

Back to top