Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП за УПВОУП

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 300kW, на КП 1173 и КП 1174, КО Орланци и 0,4kV електричен вод на дел од КП2304 КО Орланци, Општина Кичево

Back to top