Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Проектна програма за Урбанистички проект

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена  Е 1.13 – Површински и соларни фотоволтаични електрани, на КП 1156 КО Трапчин Дол, Општина Кичево 

Back to top