Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Потврда за одобрување на Урбанистички проект

Потврда за одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: новопланиран СН10(20)KV кабелски подземен вод со новопланирана трафостаница ТС10(20)/0,4 KV во КО Кичево 5, Општина Кичево

Back to top