Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Планска програма за потребите за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Планска програма за потребите за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрана(фото–напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП  1405, КП 1406, КП 1407/1, КП 1407/2, КП 1408, КП 1409, КП 1410,КП1411, КО Челопеци, Општина Кичево

Back to top