Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава албански
Број на паралелки13
Вкупен број ученици78
Број на ученици од женски род42
Број на ученици од машки род36
Број на наставен кадар29
Број на помошен кадар13
Вкупен број на вработени42
Back to top