Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава македонски
Број на паралелки30
Вкупен број ученици651
Број на ученици од женски род332
Број на ученици од машки род319
Број на наставен кадар40
Број на помошен кадар23
Вкупен број на вработени63
Back to top