Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава македонски
Број на паралелки27
Вкупен број ученици465
Број на ученици од женски род216
Број на ученици од машки род249
Број на наставен кадар51
Број на помошен кадар12
Вкупен број на вработени63
Back to top