Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Јазик на настава македонски
турски
Број на паралелки52
Вкупен број ученици875
Број на ученици од женски род429
Број на ученици од машки род446
Број на наставен кадар108
Број на помошен кадар15
Вкупен број на вработени123
Back to top