Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за комунални дејности, инфраструктура и сообраќај ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

 • Реализирање на програмата за уредување на градежно земјиште на општината
 • Реализирање на програмата за изградба на инфраструктурни и капитални објекти
 • Подготвување предлог на среднорочна и долгорочна програма и стратегија за развој на водоснабувањето, испораката на технолошка вода, како и одведување и прочистување на отпадните води во општината
 • Изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа, како и регулација и одржување на речните корита и регулационите канали на подрачјето на општината и предлагање на мерки за нејзино подобрување
 • Следење и анализирање на состојбата во областа на комуналната хигиена, изградба, реконструкција и користење на паркови зеленило и гробишта на подрачјето на општината, како и одржување на реконструкција на детски и спортски игралишта, поставување на урбана опрема, информативни табли и друго, како и предлагање на програма и мерки за нивно унапредување
 • Организирање дезинфекција, дезинсекција и дератизација на подрачјето на општината
 • Предлагање на мерки и програми за развој на сообраќајот на подрачјето на општината, и изградба и одржување на улична сообраќајна сигнализација
 • Предлагање на мерки за изградба и одржување на јавни паркиралишта
 • Работи сврзани со изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на сервисните и станбени улици
 • Предлагање на мерки за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта, пешачки и трим патеки
 • Предлагање на мерки за изградба и одржување на пазарите на подрачјето на општината
 • Организирање на јавниот превоз на патници и
 • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top