Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за инспекциски надзор ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

  • Инспекциски надзор над примената на одредбите на законите и прописите кои се однесуваат на администрирањето на приходите, комунална хигиена, заштита на животна средина, урбанизмот и просторно планирање, патниот сообрќај, патишта, угостителска и туристичка дејност, образованието, домувањето и други дејности од надлежност на општината
  • Надзор над јавните претпријатија основани од општината, над правните и физички лица на кои општината им дава дозвола за вршење комунални дејности
  • Составување на записник, донесување на решенија согласно законот за општа управна постапка и законот за вршење на инспекциски надзор, и поднесување на пријави до надлежните државни органи при постоење на услови за истите
  • Следење на проблематиката во областите на надлежност на општината, врши анализа на состојбата, доставува извештаи и дава иницијативи и предлози за нивно решавање и
  • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top