Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

 • Извршување на утврдената политика во обалста на утврдувањето и наплатата на даноците, таксите и другите надоместоци
 • Следење и примена на законските прописи и другите општи акти од областа на утврдувањето на изворите на приходи на општината и се грижи за нивната примена
 • Следење и спроведување на организацијата и ефикасно вршење на работите на утврдување и наплата на даноците кои се изворен приход на општината, таксите и надоместоците
 • Изготвување на извештаи за наплатата и распределувањето на приходите
 • Евидентирање во регистрите на недвижен и подвижен имот и редовно врши усогласување на состојбата на регистарот кој го води Државниот завод за геодетски работи и за навремено доставување на податоците од регистрите до Централниот регистар на РСМ и Управата за јавни приходи
 • Утврдување и евиденција на обврзниците на даноците на имот и комуналните такси
 • Извршување на присилна наплата
 • Идентификација и регистрација на имотот на даночните обврзници
 • Ажурно и ефикасно водење на другите регистри потребни за утврдување и наплата на комуналните и други такси
 • Организирање на присилната наплата на даноците, таксите и другите надоместоци
 • Подготвување на извештаи, анализи и информации за остварувањето на локалните даноци, такси и надоместоци, со цел предлагање на соодветни мерки и активности
 • Предлагање на акти за промена (зголемување или намалување) на стапките на локалните даноци во законски рамки
 • Организирање, координирање и учество или непосредно изготвување на одлуки и други акти
 • Работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top