Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Објава УП

Градоначалникот на Општина Кичево, ја разгледа доставената документација за одобрување на Проектна Програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ДО 1MW, НА КП 581, КП 591, КО КАРБУНИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со бр. 07-78/1 од 21.04.2022, а врз основа на член 44, став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), ја издава следната:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

Се издава потврда за одобрување на Проектна Програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ДО 1MW, НА КП 581, КП 591, КО КАРБУНИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со бр. 07-78/1 од 21.04.2022.

Образложение

ПЕРКАН ПРОЕКТ поднесе барање со бр.07- 78/2 од 21.04.2022год, преку електронскиот систем е-урбанизам со бр. 42654 за издавање на Потврда за одобрување на Проектна Програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ДО 1MW, НА КП 581, КП 591, КО КАРБУНИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со бр. 07-78/1 од 21.04.2022., за што е доставена следната документација во електронскиот систем е-урбанизам :

  1. Барање за одобрување на Проектна Програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ДО 1MW, НА КП 581, КП 591, КО КАРБУНИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со бр. 07-78/2 од 21.04.2022.
  2. Проектна Програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ДО 1MW, НА КП 581, КП 591, КО КАРБУНИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со бр. 07-78/1 од 21.04.2022
  3. Услови за планирање на просторот за изградба на фотоволтаична електрана на КП.бр. 581 и КП.бр.591, КО Карбуница со тех.бр. У00822 од февруари 2022год, изработени од Агенција за планирање на просторот.
  4. Решение за Услови за планирање на просторот за изградба на фотоволтаична електрана на КП 581 и КП 591, КО Карбуница, Општина Кичево со арх.бр. УП1-15 260/2022 од 25.02.2022год, издадени од МЖСПП.
  5. Полномошно за застапување и поднесување на барање за одобрување на УП, од Анета Лазаревска, до управителот на ДГТП “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ ДООЕЛ, Прилеп, Борка Талевски, заведена кај нотар Елица Коруноска Богески, со број УЗП 2909/2022 од 08.06.2022год.

Градоначалникот на Општина Кичево, по разгледување на доставеното барање и приложената документација, согласно наведениот Закон ја издава бараната потврда за одобрување на Проектна Програма за за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ДО 1MW, НА КП 581, КП 591, КО КАРБУНИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со бр. 07-78/1 од 21.04.2022.

Back to top