Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Вкупното население во Општина Кичево според пописот од 2021 година изнесува 39669 со 13787 домаќинства и 24872 станови.

Во 2013 година кон Општина Кичево биле припоени општините: Зајас, Другово, Вранештица и Осломеј. Податокот се однесува на вкупното население во овие општини.

Back to top