Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Конкурс

За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2021/22

АПЛИКАЦИЈА

Право за аплицирање на  оваај конкурс имат студенти кои студираат во некоја од државните универзитети во Република Македонија или во еден од приватните универзитети во или надвор од земјата.

УСЛОВИ

 1. Да се студенти од I,II, III, IV и V
 2. Да се редовни студенти
 3. Да не повториле во текот на студиите

Студентите од I ( прва) година треба да донесуват фотокопје од диплома на средно образование како и свидителството од I до IV ( четврта) година, исто така и потврда за регистрација како редовен студент во универзитет

Студентите од II ( втора ), III ( трета  ), IV (четврта), V (пета ) година како и постдипломски студии да доставуваат потврда на оценки од предходната година или 80 % земани испити, потврда дека е редовен студент на универзитетот

Стипендиите ќе се доделат за две категории на студенти и тоа:

 • За студенти со голем успех на студии, вкупно 25 стипендии
 • За студенти од сејмества  со лоша финансика состојба, вкупно 25 стипендии

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Формуларот за апликација кој можете да го земете од линот www.kicevo.gov.mk
 • Фотокапие од лична карта или пасош
 • ЦВ ( биографиа)
 • Фотокапие на индекс ( двете страни, каде што  е сликата и страната каде е заверен семестарот), фотокапие од свидителство за четврта година ( ако е студент на првата година)
 • Потврда дека е регистриран на Универзитет
 • Потврда на оценки
 • Потврда од од завод за вработување и изјава на нотер дека не е вработен
 • Потврда за приходите од членови на семејството или друга потврда каде ќе се утврдува месечните примања
 • Изјава за семејна состојба

КРИТЕРИУМИ

Оценувањето на кандидатите од пра категорија ќе се реализира според овие критериуми:

 1. Постигнатиот успех од предходната година – 60%
 2. Месечни примања – 30%
 3. Семјена положба – 10%

Оценувањето на кандидатите од втора категорија ќе се реализира според овие критериуми:

 1. Постигнатиот успех од предходната година – 30%
 2. Месечни примања – 60%
 3. Семјена положба – 10% –

Оценувањето ќе се одвива според правилникот бр.09-1763/1 донесен од Општина Кичево, а на студентите без родители им се додаваат допонителни 10 бода


ИЗНОС НА СТИПЕНДИЈА

Износот на стипендијата за студентите кои се запишани во академската година 2021/2022 е 24 000 ден кои ќе се исплати по 3.000 денари за 8 месеци

МЕСТО И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Апликациите за стипендија да се достават во архивата на Општина Кичево од 11:00 часот до 15:00часот,  или преку пошта на адреса Општина Кичево ул.Борис Кидрич бр.1 до 30.09.2021г

Некомплетнни апликации нема да се разгледуват од страната на комисијата

Системот за пресметка на поени се уредува со правилникот кој  е  донесен од страна на Општина Кичево, и  е дел од овој конкурс  каде што можете да ги земете подолу

Back to top