Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komuna është kompetente për kryerjen e këtyre punëve:

 1. Planifikimin urbanistik (urban dhe rural), dhënien e lejeve për ndërtim, për ndërtim të objekteve me rëndësi lokale të caktuara me Ligjin për rregullimin e hapësirës dhe tokës ndërtimore
 2. Mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës, në kuptimin e marrjes së masave për mbrojtjen dhe pengim të ndotjes së ujit, ajrit, tokës, mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen nga zhurma dhe rrezatimit jojonizues
 3. Planifikimin e zhvillimit ekonomik lokal, caktimin e prioriteteve zhvillimore dhe strukturore, zhvillimin e politikës ekonomike lokale, përkrahjen e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, zhvillimit të bujqësisë dhe të sipërmarrjeve në nivel lokal dhe në këtë kontekst merr pjesë në vendosjen e zhvillimit të rrjetit lokal të institucioneve dhe agjencive dhe promovimin e partneritetit
 4. Veprimtaritë komunale në kuptim të furnizimit me ujë të pijshëm, përcjelljen e ujrave teknologjik, orientimin dhe pastrimin e ujërave të ndotur, ndriçimin publik, orientimin dhe trajtimin e ujërave atmosferik, mirëmbajtjen e pastërtisë publike, mbledhjen dhe transportin e hedhurinave të forta dhe teknologjike, rregullimin dhe organizimin e udhëtimit publik lokal të udhëtarëve, mirëmbajtjen e varrezave dhe varreve dhe dhënien e shërbimit të varrimit, ndërtimin, mirëmbajtjen, riparimin e rrugëve lokale, rrugicave dhe objekte të tjera të infrastrukturës, rregullimin e regjimit të komunikacionit, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sinjalizimit të komunikacionit, ndërtimin dhe mirëmbajtje e hapsirës publike për parkim, mënjanimin e automjeteve të parkuara në mënyrë jo të rregullt, mënjanimin e automjeteve të prishura nga sipërfaqet publike, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve, pastrimin e oxhaqeve, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve dhe të gjelbërimit, parqeve pyjore dhe sipërfaqeve rekreative, rregullimin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e shtretërve të lumejve në pjesët e urbanizuara, përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore
 5. Kultura në kuptim institucional dhe përkrahjen finansiare të objekteve kulturore dhe projekteve, ruajtjen e folklorit, traditat, zejet e vjetra dhe vlerat e tjera kulturore, organizimin e manifestimeve kulturore dhe nxitjen e formave të ndryshme specifike të krijimtarisë
 6. Sporti dhe rekreimi në kuptim të zhvillimit të sportit masiv dhe aktiviteteve rekreative, organizimin e takimeve sportive dhe manifestimeve, mirëmbajtjen dhe ndërtimin e objekteve për sport si dhe përkrahjen e Lidhjeve sportive
 7. Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve në kuptim të financimit, investimeve, mirëmbajtjen e pronësisë të çerdheve për fëmijë dhe shtëpitë e pleqve, realizimin e përkujdesit social për personat invalidë, fëmijët pa prindër dhe pa kujdes prindëror, fëmijët me probleme në edukimin social, fëmijë me nevoja të posaçme, fëmijë me familje njëprindore, fëmijët e rrugës, persona për nevojë sociale, persona të cilët janë në varshmëri të përdorin drogën dhe alkoolin, ngritjen e vetëdijes te popullata, strehimin e personave me rrezik social, realizimin e të drejtave dhe edukimin e fëmijëve nga mosha parashkollore
 8. Arsimi në kuptim të themelimit, financimit dhe administrimit të shkollave fillore dhe të mesme në bashkëpunim me pushtetin qendror dhe në pajtim me ligjin si dhe organizimin e udhëtimit dhe ushqimin për nxënësit si dhe vendosjen e tyre në shtëpi të nxënësve
 9. Mbrojtja shëndetësore në kuptim të drejtimit me rrjetin publik dhe organizimin shëndetësor dhe objekte nga mbrojtja primare shëndetësore në aspektin e mbrojtjes shëndetësore ku Komuna është prezente në të gjitha Këshillat e organizatave shëndetësore në pronësi publike, edukimi shëndetësor, përparimin e shëndetsisë, aktivitetet preventive, mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtje gjatë punës, mbkëqyrje shëndetësore mbi mjedisin jetësor, mbikqyrje mbi sëmundjet ngjitëse, ndihmën e pacientëve me nevoja specifike nga lëmitë e tjera të caktuara me ligj
 10. Realizimin e përgatitjeve dhe marrjen e masave për mbrojtje dhe shpëtimin e qytetarëve dhe të mirave materiale nga rreziqet e luftës, dukurive elementare dhe fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësi të tjera si dhe pasojat e paraqitura nga këto.
 11. I regullon çështjet e lidhura me shënimin e ngjarjeve me rëndësi dhe personat e dalluar me shënim përkujtimor, kushtet dhe procedurën për ngritjen e përmendoreve, subjektet përgjegjëse në nivel të ngritjes dhe mbrojtjes, ruajtjes si dhe kryerjen e mbikqyrjes dhe kontrollimit. Mban regjistër për shënime nga rajoni i vet
 12. Mbrojtje kundër zjarrit nga Njësia territoriale e zjarrëfikjes
 13. Mbikqyrje për kryerjen e punëve në kompetencë të Komunës
 14. Punë të tjera të përcaktuara me ligj
Back to top