Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projekt urbanistik me plan për parcelizim

Projekt urbanistik me plan për parcelizim për P.N. 154, 155, 156 dhe 157, PDU “Kutllabica – 1” Kërçovë – Komuna e Kërçovës, në pjesë të P.K. 3836, për K.K. Kërçovë 2, “A1” shtëpi për banim

Back to top