Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rezervoari i qytetit për ujë tërësisht riparohet si në brendësi ashtu edhe jashtë

Rezervuari i ujit të qytetit i ndërtuar në vitin 1983 nga ish Armata e JNA-së, me kapacitet 2000 metër kub, për herë të parë tërësisht riparohet brenda dhe jashtë.
Sigurojmë cilësi dhe sasi të nevojshme të furnizimit me ujë për pije
NP “ Komunalec “ – Kërçovë
Komuna jonë.

Back to top