Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Struktura

Njësia për Koordinimin e buxhetit
Njësia e Kontrollit të buxhetit
Njësia për Kontabilitetit dhe Pagesa
Njësia për Tatime, Taksa, Tarifa dhe të Ardhura tjera të komunale
Njësia për Furnizime publike

Kompetencat

Sektori për Çështje Financiare merret me realizimin e kompetencave që kanë të bëjnë me:

 • Monitorimi dhe zbatimi i akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e operacioneve buxhetore dhe financiare materiale
 • Menaxhimi, monitorimi dhe kontrolli i gjendjes dhe lëvizjes së mjeteve dhe burimeve të mjeteve të komunës të përcaktuara me buxhet.
 • Përgatitja, realizimi dhe raportimi për realizimin e buxhetit të komunës
 • Kontrolli i përgatitjes dhe realizimit të buxhetit me ndryshimet dhe plotësimet e buxhetit sipas programeve të punës së komunës.
 • Zbatimi i kontrollit financiar ex-ante dhe ex-post
 • Përgatitja e planit financiar për realizimin e buxhetit (mujor, kuartal dhe vjetor) për komunën dhe përdoruesit individual të komunës.
 • Monitorimi i realizimit të të hyrave dhe i realizimit të shpenzimeve të komunës
 • Evidentimi kontabël për ekzekutimin e buxhetit
 • Përgatitja e llogarisë vjetore
 • Përgatitja e raportit financiar vjetor
 • Përgatitja, pranimi, likuidimi dhe kontrolli i dokumentacionit kontabël
 • Llogaritja dhe pagesa e pagave të punonjësve në komunë
 • Zbatimi i politikës së vendosur në fushën e përcaktimit dhe mbledhjes së tatimeve, taksave dhe kompenzimeve të tjera.
 • Organizimi dhe zbatimi i procedurës për furnizim publik për nevojat e komunës dhe
 • Gjëra të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top