Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Struktura

Njësia për Çështje normative – juridike, administrative dhe të përgjithshme
Njësia për Punët e këshillit dhe trupat punuese të këshillit

Kompetencat

Njësia për Çështje normative – juridike, administrative dhe të përgjithshme merret me realizimin e kompetencave që kanë të bëjnë me:

 • Monitorimin e ligjeve dhe rregulloreve tjera në fushën e vetëqeverisjes lokale dhe kujdesi për zbatimin e tyre në Komunë.
 • Përgatitja e rregulloreve dhe akteve që miratohen nga organet komunale
 • Dhënia e mendimit për pajtueshmërinë e akteve komunale me ligjet dhe rregulloret tjera
 • Përfaqësimi i komunës para gjykatave dhe para organeve dhe institucioneve tjera kompetente
 • Punë në lidhje me çështjet pronësore dhe pronësore – juridike në komunë
 • Propozimi dhe zbatimi i strategjisë për integrimin e sistemit informativ në komunë
 • Pranimi dhe regjistrimi në librat afarist të dokumentave të komunës dhe ruajtja e tyre deri në asgjësimin e tyre, gjegjësisht dorëzimin e tyre në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 • Kryerja e punëve në fushën e mbrojtjes civile (në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit të qytetarëve dhe të mirave materiale nga shkatërrimet ushtarake dhe fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet e tjera dhe nga pasojat e shkaktuara prej tyre)
 • Asistencë profesionale në përgatitjen dhe realizimin e seancave të Këshillit dhe të trupave punues të Këshillit.
 • Dhënia e udhëzimeve për përgatitjen e procesverbaleve dhe përkujtuesjen për seancat e Këshillit dhe trupave punues të Këshillit.
 • Përgaditja e konkluzioneve, opinioneve, raporteve dhe materialeve tjera për Këshillin dhe trupat punuese të Këshillit
 • Formimin dhe përgatitjen e akteve të Këshillit për shpallje dhe botim
 • Zbatimi i akteve origjinale që dalin nga seancat e Këshillit
 • Krijimi, financimi dhe administrimi i shkollave të mesme dhe fillore në përputhje me ligjin si dhe në shërbime të tjera publike.
 • Dhënia e mendimit dhe analizës së programeve, raporteve dhe akteve të tjera të shkollave, para miratimit nga Këshilli.
 • Monitorimi i punës së bordeve drejtuese të shkollave dhe procedura për përzgjedhjen e drejtorëve të shkollave
 • Organizimi i transportit dhe ushqimit për nxënësit
 • Mbështetja institucionale e organizimeve kulturore dhe projekteve
 • Përgatitja e projekteve dhe programeve për organizimin e manifestimeve kulturore
 • Monitorimi i manifestimeve kulturore në komunë
 • Zhvillimi i aktiviteteve sportive dhe rekreative
 • Organizimi i aktiviteteve dhe eventeve sportive
 • Mbështetja e sindikatave sportive
 • Monitorimi i situatës në fushën e arsimit (parashkollor, fillor, të mesëm), kulturës, sportit, shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve në kuadër të kompetencave ligjore.
 • Ndjekja e rregulloreve të këtyre fushave
 • Propozimi i masave dhe aktiviteteve në fushën e arsimit (parashkollor, fillor, të mesëm), kulturës, sportit, shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve në kuadër të kompetencave ligjore dhe
 • Gjëra të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top