Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Struktura

Njësia për Veprimtari komunale, Infrastrukturë dhe Trafik
Njësia për Efikasitet energjetik dhe Burimeve të energjisë së rinovueshme

Kompetencat

Sektori për Veprimtari komunale, Infrastrukturë, Trafik dhe Efikasitet e energjetik merret me realizimin e kompetencave që kanë të bëjnë me:

 • Ndërtimi i objekteve infrastrukturore dhe kapitale, realizimi i programit të zhvillimit të tokës ndërtimore të komunës
 • Realizimi i programit për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale
 • Puna në lidhje me ujin për pije, ujin teknologjik dhe ujërat e zeza, ndriçimin publik, mirëmbajtjen e pastërtisë publike, menaxhimin e mbetjeve, organizimin e transportit publik lokal të pasagjerëve, mirëmbajtjen e varrezave.
 • Puna në lidhje me ndërtimin, mirëmbajtjen, rindërtimin dhe mbrojtjen e rrugëve lokale dhe objekteve të tjera të infrastrukturës
 • Rregullimi i regjimit të komunikacionit dhe mirëmbajtja e sinjalistikës së komunikacionit rrugor
 • Mirëmbajtja e gjelbërimit në sipërfaqet publike
 • Mirëmbajtja dhe përdorimi i tregjeve publike
 • Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim
 • Ndërtimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i parkingjeve publike
 • Mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i parqeve
 • Furnizimi i përdoruesve me gaz natyror dhe energji termike
 • Ndërtimi, mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i objekteve të ujësjellësit, rrjetit të kanalizimit, rrjetit elektrik, shtigjeve për këmbësorë, dhe këndeve të lojërave për fëmijë dhe sporteve, rregullimi i shtretërve të lumenjve.
 • Përgatitja e Programit për Efikasitet Energjetik të Komunës dhe • Gjëra të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top