Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komuna e Kërçovës miratoi Planin Lokal të Veprimit për Menaxhimin e Mbetjeve

Komuna e Kërçovës miratoi Planin Lokal të Veprimit për Menaxhimin e Mbetjeve, i cili është në harmoni dhe rrjedh nga Plani Operacional Rajonal për Menaxhimin e Mbetjeve dhe ka për qëllim krijimin e një mekanizmi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbetjeve në komunë, por edhe në rajonin më të gjërë.

Prioritetet e parashikuara në Planin Lokal të Veprimit, nëpërmjet një procesi gjithëpërfshirës me aktorë nga komuniteti, do të kontribuojnë në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve dhe përmirësimin e imazhit ekologjik të komunës, si dhe në funksionimin efikas dhe të justifikuar ekonomikisht të institucioneve kompetente të kënaqësisë së përgjithshme të të gjithëve në komunitet dhe në rajon.

Më konkretisht, ky plan do të përmirësojë situatën në lidhje me ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve, në radhë të parë për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve për sa më shumë përdorues, futjen e një sistemi për selektimin e mbetjeve dhe grumbullimin e rrjedhjeve të veçanta nga mbetjet, reduktimin e sasisë së mbetjeve organike që përfundojnë në deponi dhe mbyllja e deponive ilegale në Komunën e Kërçovës. Gjithashtu është planifikuar të gjendet një mënyrë për të siguruar të ardhura shtesë që do të mbulojnë plotësisht kostot e menaxhimit të mbetjeve.

Për realizimin e këtyre prioriteteve është thelbësore qasja pjesëmarrëse dhe gjithëpërfshirëse e të gjithë aktorëve dhe palëve të interesuara në komunë, duke filluar nga vetëqeverisja lokale dhe organet e saj, përmes komunitetit të biznesit, e deri te vetë qytetarët. Presim që secili prej nesh të japë një kontribut personal në menaxhimin e mbetjeve në komunën tonë.

Plani Lokal i Veprimit u përgatit nga një grup punues i përbërë nga anëtarë të administratës komunale dhe ndërmarrjes publike, me mbështetjen e SALAR International dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar.

Plani gjendet në linkun e mëposhtëm:
Plani Lokal i Veprimit për Menaxhimin e Mbetjeve 2024 – 2025

Back to top