Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe të fëmijëve merret me realizimin e  punëve që kanë të bëjnë me:

 • Themelimi, financimi dhe administrimi i shkollave të mesme dhe fillore, në përputhje me ligjin
 • Dhënia e mendimeve dhe analizimin e programeve, raporteve dhe akteve të tjera të shkollave para miratimit nga këshillit
 • Monitorimi i punës së bordeve drejtuese të shkollave dhe procedura për përzgjedhjen e drejtorëve të shkollave
 • Organizimi i transportit dhe ushqimit për nxënësit
 • Monitorimi i situatës në fushën e arsimit (parashkollor, fillor, i mesëm)
 • Përgatitja e analizave, informatave dhe raporteve për punët dhe kushtet në arsimin e mesëm në Komunën e Kërçovës.
 • Përgatitja e propozimit për miratimin e programit vjetor të punës dhe raportit për zbatimin e programit vjetor të shkollave të mesme publike.
 • Mbledhja e të dhënave dhe analizimi i propozimeve të shkollës për regjistrimin e nxënësve në vitin e parë të arsimit të mesëm.
 • Përgatitja e propozimit për regjistrimin e nxënësve në shkollat ​​e mesme publike
 • Përgatitja e raporteve për zbatimin e politikës së regjistrimit
 • Përgatitja e propozimit për formimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në shkollat ​​e mesme publike
 • Mbajtja e evidencës për përfshirjen e fëmijëve në arsimin e mesëm dhe propozimi i masave për përmirësimin e situatës
 • Monitorimi i situatës në lidhje me përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin e arsimit të mesëm
 • Përgatitja e propozimit për pezullimin e punës arsimore në situata emergjente
 • Ngritja e iniciativës për ndryshimin dhe plotësimin  programeve mësimore në shkollat ​​e mesme publike të përhershme për plotësimin e nevojave të veçanta të Komunës në përputhje me nevojat e tregut të punës.
 • Inicimi i aktiviteteve për aktivitete jashtëshkollore në shkollat ​​e mesme publike
 • Monitorimi i regjistrave të shkollave të mesme
 • Dhënia e mendimit profesional për propozimet për themelimin e shkollave të mesme publike, konvikteve të nxënësve dhe institucioneve për arsimin e të rriturve.
 • Përgatitja e propozimit për fillimin e procedurës për ndërprerjen e funksionimit të shkollave të mesme publike, konvikteve të nxënësve dhe institucioneve të arsimit të të rriturve.
 • Përgatitja e masave dhe aktiviteteve për të mbështetur dhe ndihmuar iniciativat për modernizimin e shkollave dhe konvikteve të nxënësve.
 • Ndërmarrja e aktiviteteve lidhur me kualifikimin e mëtejshëm të të rriturve
 • Kryen edhe punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera.
 • Monitorimi i situatës në fushën e mbrojtjes sociale, mbrojtjes së fëmijëve dhe kujdesit shëndetësor në kuadër të kompetencave ligjore.
 • Monitorimi i funksionimit të institucioneve dhe objekteve në këto zona
 • Mundësimi i kujdesit social, shëndetësor dhe mbrojtjes së fëmijëve për zonën e komunës
 • Krijimi dhe përditësimi i bazës së të dhënave nën kompetencë të njësisë
 • Monitorimin e rregulloreve dhe dhënien e mendimeve në fushën e mbrojtjes sociale, mbrojtjes së fëmijëve dhe kujdesit shëndetësor në kuadër të kompetencave ligjore.
 • Propozon masa dhe aktivitete në fushën e mbrojtjes sociale, mbrojtjes së fëmijëve dhe kujdesit shëndetësor në kuadër të kompetencave ligjore dhe
 • Punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top