Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Zhvillim Ekonomik Lokal merret me realizimin e përgjegjësive që kanë të bëjnë me:

 • Planifikimin e zhvillimit ekonomik lokal të komunës
 • Propozimi dhe përcaktimi i prioriteteve zhvillimore dhe strukturore të komunës
 • Propozimi dhe zbatimi i masave për të mbështetur zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrjes në komunë.
 • Kordinimi i aktiviteteve lidhur me marrjen dhe drejtimin e donacioneve për qëllime zhvillimore
 • Monitorimi i gjendjes së ekonomisë në komunë
 • Përgatitja e informacionit të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik lokal
 • Propozimi i masave për zhvillimin e bujqësisë, tregtisë, hotelierisë, zejtarisë dhe turizmit në komunë.
 • Mbajtja e evidencës së personave juridikë që ushtrojnë veprimtari ekonomike në territorin e komunës
 • Zbatimi i kërkesës për regjistrimin dhe mbajtjen e regjistrit të personave që ushtrojnë veprimtari tregtare në shkallë të vogël, veprimtari turistike në shkallë të vogël dhe veprimtari hotelierike në shkallë të vogël.
 • Pjesëmarrja në procedurën e çertifikimit të standardeve ushqimore
 • Punon për themelimin, financimin dhe ndihmën e punës së bashkësive urbane dhe bashkësivë lokale në territorin e komunës.
 • Monitorimi i punës së vetëqeverisjes lokale
 • Sugjerimi i masave për tejkalimin e problemeve me të cilat ballafaqohet vetëqeverisja lokale
 • Propozimi dhe zbatimi i masave dhe aktiviteteve për promovimin e vetëqeverisjes lokale
 • Kordinimi i aktiviteteve të vetëqeverisjes lokale në përputhje me aktivitetet e përgjithshme të komunës
 • Propozimi i shfuqizimit të disa komuniteteve urbane apo lokale bazuar në një analizë të funksionimit dhe situatës
 • Bashkëpunon me institucionet e pushtetit qendror në lidhje me të gjitha çështjet e vetëqeverisjes lokale
 • Përgatitja e raporteve për çështjet në lidhje me të cilat është ngritur iniciativa para Qeverisë së RMV-së dhe për rezultatet e arritura të atij aktiviteti.
 • Vendosja dhe kordinimi i bashkëpunimit të komunës me shoqatat e qytetarëve, fondacionet dhe organizatat e tjera shoqërore që veprojnë në territorin e komunës dhe jashtë saj dhe monitoron punën e tyre.
 • Propozimi i masave për mbështetjen e aktiviteteve të shoqatave të qytetarëve, fondacioneve dhe organizatave të tjera shoqërore
 • Propozon dhe zbatimin e masave për pjesëmarrje në shoqatat e qytetarëve, fondacioneve dhe organizatave të tjera shoqërore në procedurat për përgatitjen e dokumenteve strategjike dhe zhvillimore të komunës dhe
 • Punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top