Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Kulturë dhe Sport merret me realizimin e punëve që kanë të bëjnë me:

 • Bashkëpunimi me institucione publike, shoqata dhe organizata të tjera jofitimprurëse që lidhen me zbatimin e programeve të ndryshme kulturore, si dhe analizimin e efektivitetit të programeve dhe projekteve të zbatuara të këtyre subjekteve kulturore.
 • Monitorimi i ekzekutimit të buxhetit, si dhe efektet dhe justifikimi i programeve individuale në fushën e muzikës, teatrit, aktivitetit muzeal dhe galerisë, folklorit dhe industrisë së filmit, njësia punon për nxjerrjen e rekomandimeve dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e programeve të caktuara kulturore
 • Rinovimi i kalendarit të ngjarjeve në komunën e Kërçovës në faqet e tyre të internetit që ofrojnë informata të detajuara për llojin, kohën, vendin dhe organizatorët e ngjarjeve kulturore në Kërçovë, i cili përditësohet çdo ditë.
 • Përgatitja e një programi për mbështetjen institucionale dhe financiare të institucioneve kulturore dhe projekteve me rëndësi për komunën
 • Përgatitja e një programi për kultivimin e folklorit, zakoneve, zanateve të vjetra dhe vlerave të tjera kulturore
 • Përgatitja e një programi për organizimin e ngjarjeve kulturore
 • Përgatitja e një programi për të inkurajuar forma të ndryshme specifike të krijimtarisë
 • Përgatitja e programit për shënimin e ngjarjeve dhe personave me rëndësi për komunën e Kërçovës me shënues përkujtimor.
 • Përgatitja e vendimit për ngritjen, mbajtjen, mbrojtjen dhe shfrytëzimin e monumenteve dhe rregulloreve tjera në kompetencë të këshillit të komunës së Kërçovës.
 • Mbajtja e regjistrit të monumenteve përkujtimore dhe dërgimi i një ekstrakti nga regjistri për çdo hyrje apo ndryshim në ministrinë kompetente.
 • Nisja dhe zbatimi i procedurës për ngritjen e një muzeu dhe bibliotekë lokale
 • Përgatitja e një programi për zhvillimin e sporteve masive dhe aktiviteteve rekreative të qytetarëve të përfshirë në programet e klubeve sportive dhe sportive-rekreative në zbatimin e sistemit të sportit shkollor dhe nxënësve, sporteve për të gjithë dhe veçanërisht aktiviteteve sportive dhe rekreative për personat me nevoja të veçanta
 • Përgatitja e një programi për mirëmbajtjen dhe ndërtimin e objekteve sportive, shfrytëzimin dhe pajisjen, planifikimin dhe ndërtimin e objekteve moderne sportive.
 • Përgatitja e propozimit për përcaktimin e rrjetit të objekteve sportive dhe klasifikimin e tyre
 • Përgatitja e propozimit për përcaktimin e zonave rekreative për sport
 • Përgatitja e një programi për mbështetjen e këshillit sportiv të komunës
 • Dhënia e ekspertizës për raportin e Sindikatës së Sporteve të komunës për përmbushjen e programeve dhe afateve të përcaktuara prej tyre.
 • Përgatitja e propozimit të rregullores për kategorizimin e objekteve sportive në pronësi të komunës
 • Kryen edhe punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera.
Back to top