Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plani i angazhimit të palëve të interesuara CF Oslomej 2

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) e shqyrton mundësinë për sigurimin e mjeteve financiare të Ndërmarrjes publike për prodhimin e energjisë elektrike Elektranat e Maqedonisë së Veriut, SHA Shkup (“EMV” ose “Projekti”) e Republikës së Maqedonisë së Veriut për financimin e ndërtimit të elektranës së dytë fotovoltaike (EFV) nga 10 MW (Projekti ose Osllomej 2) në hapësirat e Termoelektranës ekzistuese Osllomej, afër EFV-së në zhvillim EF Osllomej-1, në komunën e Kërçovës, Republika e Maqedonisë së Veriut.

Duke marr parasysh vëllimin dhe natyrën e Projektit, në kuadër të Politikës për Mjedisin Jetësor dhe Aspektet Sociale për 2019, BERZH projekti e kategorizon si Projekt i Kategorisë B. Ky plan për përfshirjen e palëve të interesuara (PPPI) i përshkruan aktivitetet që ndërmerren në fazë të planifikimit të Projektit, faza e ndërtimit dhe e operimit. Ky dokument është i përgatitur së bashku me Përmbledhjen jo-teknike (PJT) të Vlerësimit të ndikimit mbi mjedisin jetësor dhe aspektet sociale (VNMJAS) dhe Plani i Aksionit për Mjedisin Jetësor dhe Aspekte Sociale (PAMJAS) të përgatitura për nevojat e Projektit.

Për më shumë informata shtypni linku-n:

Back to top