NJOFTIM

Për qasje të dokumentit

Lista kontrolluese e Planit për menaxhim me  mjedisin jetësor dhe aspektet sociale (PMMJAS) Rikonstruimi i rr. “Boris Kidriç“, “Uzhiçka Republikadhe rruga lidh v.b. GreshnicëLlapkindoll Komunën e Kërçovës në kuadër të Projektit për lidhjen e rrugëve lokale në RMV

Në kuadër të  “Projektit për lidhjen e rrugëve lokale në RMV” që realizohet nga  Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me përkrahje financiare nga Banka Botërore, ndërsa me qëllim përmirësimin e infrastrukturës rrugore lokale, Komuna e Kërçovës aplikoi me projekt për Rikonstruimin e rr. “Boris Kidriç“, “Uzhiçka Republika“ dhe rrugës që lidh v.b. Greshnicë – Llapkindoll.

Në pajtim me kërkesat e Bankës Botërore ishte përgatitur dokument “Lista kontrolluese e Planit për menaxhim me  mjedisin jetësor dhe aspektet sociale”, ku janë të analizuar ndikimet mbi mjedisin jetësor dhe aspektet sociale ијанијата që do të dalin nga realizimi i projektit.

Dokumenti “Lista kontrolluese e Planit për menaxhim me  mjedisin jetësor dhe aspektet sociale” do të jetë i vndosur në shqyrtim publik në web faqet e: Ministrisë për Transport dhe Lidhje: (http://www.mtc.gov.mk) dhe të Komunës së Kërçovës: (https://kercova.gov.mk) më 11 nëntor 2020.

Komentet e Juaja mund t’i dorëzoni në afat prej 14 ditëve nga vendosja e dokumentit në web faqe.

Ekzemplar për parashtrimin e komenteve
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) CHECKLIST