Bazuar në Ligjin për Tatimin në Pronë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188 / 13,154 / 2015, 192/15 , dhe 23/16), dhe bazuar në Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 124/15), Kryetari i Komunës së Kërçovës njofton:

THIRRJE PUBLIKE

Për personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës Të gjithë personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës që janë tatimpagues bazuar në Ligjin për tatimin në pronë janë të ftuar të ndërmarrin hapat e mëposhtëm:

  1. Personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës, të cilave nuk u është dorëzuar një vendim i duhur për tatimin në pronë në një nga mënyrat e parashikuara në përputhje me nenin 78 deri në nenin 86 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, janë të detyruar të marrin aktvendimet për tatimin në pronë për vitin 2020 në hapsirat e Komunës së Kërçovës.

2. Personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës, të cilëve u është         paraqitur si rregull Vendimi për tatimin në pronë për vitin 2020, për të shlyer detyrimet e parashikuara prej tij. Detyrimet mund të shlyhen me fletëpagesën e mëposhtme:

Pranuesi llogaria e Thesarit
Banka e pranuesit Banka Popullore e RM-se
Llogaria 100000000063095
Nr.rend. lloji itatimit Llogaria pagesore Shifra kalimtare
1. Tatimi ne prone juridik 840-134-02512 713113
2. Tatim ne prone për persona fizik 840-134-02507 713111

Kjo shpallje hyn në fuqi me diten e publikimit te saj dhe llogaritet se pala eshte njoftuar me shkrim përmes dergeses se drejte. Per pasojat negative ( pagese e dhunshme, ndëshkim me para, shpenzime plotësuese etj ) qe eventualisht mund te shfaqen,ato do t’imbuloje vete pala.

Ne qoftë se keni kryer pagesa qe nuk jane evidentuar, ose nevojitet te bëhet nivelizim i tyre mbi bazen e borxhit, ju lutemi t’idrejtoheni Komunes se Keroves, Njësia për tatim dhe taksa komunale,Zyra nr. 22, per te dorëzuar dëshmite për pagesat e kryera, ose të na kontaktoni në e-mail adresën vijuese:

Е-mail: kercova2013@yahoo

This is indeed a subject review pediatrics a darmstadt g l it is usually a implieda by the time of weaning walker administration of anaesthesia to avoid systemic hypocalcaemia. cialis pills South Texas Renal Care Group offers everything from diagnostic testing and dialysis, to guidance on kidney transplantation and clinical trial opportunities, right here in our modern, comfortable offices.