KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të projektit Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për aplikim të subjektëve juridikë për realizim të vauçerëve për zbutjen e pasojave nga Covid 19

Zgjedhja e subjekteve juridikë për realizimin e vauçerëve të destinuar për zbutjen e pasojave nga Covid 19, në pajtim me projektin Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, do të bëhet në pajtim me kriteret e dhëna në këtë thirrje.

  1. Kriter bazë

Subjektet juridikë që merren me shitjen e produkteve ushqimore dhe mjeteve për mirëmbajtjen e higjienës (markete, shitore), në territorin e Komunës së Kërçovës.

  1. Mjete të parapara

Shuma e mjeteve për këtë qëllim në pajtim me projektin janë të parapara 166.050,00 den., që do të jenë të realizuar me vauçerë.

  1. Qëllimi i vauçerëve

Vauçerët do të shfrytëzohen për kompensim të shpenzimeve për produkte higjienike dhe ushqimore.

  1. Dokumentacioni i nevojshëm
  • Kërkesë për paraqitje të interesit për realizim të vauçerëve;
  • Aktvendim nga Regjistri qëndror për veprimtari të regjistruar në pajtim me thirrjen publike.
  1. Afati dhe mënyra e parashtrimit të Kërkesave

Afati për parashtrim të Kërkesave është dt. 14.12.2020.

Kërkesat me dokumentacionin e nevojshëm  dorëzohen te Arkivi i Komunës së Kërçovës, rr.”Boris Kidriç” nr.1, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Kërkesat mund të merren nga Arkivi i Komunës së Kërçovës ose më posht.

Kërkesa

Shënim: Kërkesat me dokumentacionin e pakompletuar pas skadimit të afatit të paraparë nuk ka të shqyrtohen.

Tell your doctor if, for any reason, you have not taken your medicine exactly as prescribed. tadalafil Otherwise your doctor may think that it was not effective and change your treatment unnecessarily.