KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të projektit Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për aplikim të subjektëve juridikë për realizim të vauçerëve për zbutjen e pasojave nga Covid 19

Zgjedhja e subjekteve juridikë për realizimin e vauçerëve të destinuar për zbutjen e pasojave nga Covid 19, në pajtim me projektin Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, do të bëhet në pajtim me kriteret e dhëna në këtë thirrje.

  1. Kriter bazë

Subjektet juridikë që merren me shitjen e produkteve ushqimore dhe mjeteve për mirëmbajtjen e higjienës (markete, shitore), në territorin e Komunës së Kërçovës.

  1. Mjete të parapara

Shuma e mjeteve për këtë qëllim në pajtim me projektin janë të parapara 166.050,00 den., që do të jenë të realizuar me vauçerë.

  1. Qëllimi i vauçerëve

Vauçerët do të shfrytëzohen për kompensim të shpenzimeve për produkte higjienike dhe ushqimore.

  1. Dokumentacioni i nevojshëm
  • Kërkesë për paraqitje të interesit për realizim të vauçerëve;
  • Aktvendim nga Regjistri qëndror për veprimtari të regjistruar në pajtim me thirrjen publike.
  1. Afati dhe mënyra e parashtrimit të Kërkesave

Afati për parashtrim të Kërkesave është dt. 14.12.2020.

Kërkesat me dokumentacionin e nevojshëm  dorëzohen te Arkivi i Komunës së Kërçovës, rr.”Boris Kidriç” nr.1, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Kërkesat mund të merren nga Arkivi i Komunës së Kërçovës ose më posht.

Kërkesa

Shënim: Kërkesat me dokumentacionin e pakompletuar pas skadimit të afatit të paraparë nuk ka të shqyrtohen.