KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të projektit Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për aplikim të qytetarëve nga komuniteti rom për vauçerë të destinuar për zbutjen e pasojave nga Covid 19

Shpërndarja e vauçerëve, në pajtim me projektin Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, do të bëhet në pajtim me kriteret dhe prioritetet e dhëna në këtë thirrje.

  1. Qëllimi i vauçerëve

Vauçerët do të shfrytëzohen për kompensim të shpenzimeve për produkte higjienike dhe ushqimore.

  1. Mjete të parapara

Shuma e mjeteve për këtë qëllim janë të parapara në shumë prej 166.050,00 den.

  1. Kriter bazë

Qytetarë nga Komuna e Kërçovës, anëtarë të komunitetit rom, shfrytëzues të ndihmës sociale.

  1. Dokumentacioni i nevojshëm
  • Kërkesë për dhënie të vauçerit;
  • Kopje të letërnjoftimit;
  • Dëshmi (provë) për shfrytëzim të ndihmës sociale.
  1. Afati dhe mënyra e parashtrimit të Kërkesave

Afati për parashtrim të Kërkesave është dt. 14.12.2020.

Kërkesat me dokumentacionin e nevojshëm dorëzohen te Arkivi i Komunës së Kërçovës, rr.”Boris Kidriç” nr.1, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Shënim: Kërkesat me dokumentacionin e pakompletuar pas skadimit të afatit të paraparë nuk ka të shqyrtohen.