KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të projektit Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për aplikim të qytetarëve nga komuniteti rom për vauçerë të destinuar për zbutjen e pasojave nga Covid 19

Shpërndarja e vauçerëve, në pajtim me projektin Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, do të bëhet në pajtim me kriteret dhe prioritetet e dhëna në këtë thirrje.

  1. Qëllimi i vauçerëve

Vauçerët do të shfrytëzohen për kompensim të shpenzimeve për produkte higjienike dhe ushqimore.

  1. Mjete të parapara

Shuma e mjeteve për këtë qëllim janë të parapara në shumë prej 166.050,00 den.

  1. Kriter bazë

Qytetarë nga Komuna e Kërçovës, anëtarë të komunitetit rom, shfrytëzues të ndihmës sociale.

  1. Dokumentacioni i nevojshëm
  • Kërkesë për dhënie të vauçerit;
  • Kopje të letërnjoftimit;
  • Dëshmi (provë) për shfrytëzim të ndihmës sociale.
  1. Afati dhe mënyra e parashtrimit të Kërkesave

Afati për parashtrim të Kërkesave është dt. 14.12.2020.

Kërkesat me dokumentacionin e nevojshëm dorëzohen te Arkivi i Komunës së Kërçovës, rr.”Boris Kidriç” nr.1, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Shënim: Kërkesat me dokumentacionin e pakompletuar pas skadimit të afatit të paraparë nuk ka të shqyrtohen.

We review the academic literature published since then to assess how racial disparities may have changed. cialis 20mg price Cialis Soft 20 mg x pills USD 2.