Sigurimi i kryerjes së punëve nga rajoni për të cilin është formuat Sektori ndërsa që janë të lidhura me funksionet e komunës konformë Ligjit për vetëadministrim lokal, ligjeve tjera , normave dhe akteve si dhe udhëheqje efikase me Sektorin.


Njësia për veprimtari komunale, infrastrukturë dhe komunikacion


Njësia për efikasitet energjetik dhe burimet e ripërtëriitshme të energjisë