Zhvillimi, unifikimi dhe zbatimi i politikave në kuadër të fushëveprimit të sektorit, nëpërmjet udhëheqjes, organizimit, orientimit dhe kordinimit të punës së sektorit.


Njësia për bashkpunim ndërkombëtar, diasporë dhe mardhënie me publikun


Njësia për protokol dhe koordinim të aktiviteteve të Kryetarit