Sigurimi për kryerjen e punëve nga rajonet për të cilat është formuar ky Sektor, ndërsa të cilat janë të lidhura me funksionet e komunës konformë Ligjit për vetqeverisje lokale, ligjet tjera rregullat dhe aktet e përgjithshme si dhe udhëheqja efikase me Sektorin.


Njësia për çështje normative juridike, administrative dhe të përgjithshme


Njësia për punët e këshillit dhe trupave punues të këshillit