Sigurimi për kryerjen e punëve për rajonin për të cilin është formuar Sektori, ndërsa që janë të lidhura me funksionet e komunës konform ligjit për vetadministrim lokal, ligjeve tjera, rregullave dhe akteve të përgjithshme si dhe udhëheqjen efikase me Sektorin.