Sigurimi i kryerjes së punëve për rajonin për të cilin është formuar Sektori ndërsa të cilat janë të lighura me funksionimin e komunës konform ligjit për vetqeverisje lokale, ligjeve tjera dhe akteve të përgjithshme si dhe udhëheqje efikase të Sektorit.