Zyra e Komunës
(045) 223-001
Inspektorati Komunal
(045) 227-335
N.K.P. Komunalec
(045) 223-444
Sallat Sportive
(070) 223-258
Zyra e Zjarrfikësve
(045) 220-155
SHMK Drita
(045) 221-197
SHMK Mirko Mileski
(045) 221-195
SHFK Milto Gurra
(045) 256-616
SHFK Gjergj Kastrioti Skënderbeu
(045) 258-821
SHFK Faik Konica
(045) 254-382
SHFK Naim Frashëri
(045) 258-598
SHFK Rexhë Rushit Zajazi
(045) 251-200
SHFK Sande Shterioski
(045) 225-325
SHFK Dr. Vlladimir Polezhinoski
(045) 224-750, (045) 228-750
SHFK Kuzman Josifoski Pitu
(045) 225-327
SHFK Hristo Uzunov
(045) 266-177, (045) 266-520
Foshnjorja Olga Miceska
(045)
I.SH.P. Spital i Përgjithshëm - Кërçovë
(045) 222-151
Bibloteka „Koço Racin“
(045) 221-675, (045) 225-167
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim
(045)
Avokati i Popullit
(02) 3129 335 lок. 118