Plani i angazhimit të palëve të interesuara CF Oslomej 2

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) e shqyrton mundësinë për sigurimin e mjeteve financiare të Ndërmarrjes publike për prodhimin e energjisë elektrike Elektranat e Maqedonisë së Veriut, SHA Shkup (“EMV” ose “Projekti”) e Republikës së Maqedonisë së Veriut për financimin e ndërtimit të elektranës së dytë fotovoltaike (EFV) nga 10 MW (Projekti ose Osllomej 2) në hapësirat e Termoelektranës ekzistuese Osllomej, afër EFV-së në zhvillim EF Osllomej-1, në komunën e Kërçovës, Republika e Maqedonisë së Veriut.

Duke marr parasysh vëllimin dhe natyrën e Projektit, në kuadër të Politikës për Mjedisin Jetësor dhe Aspektet Sociale për 2019, BERZH projekti e kategorizon si Projekt i Kategorisë B. Ky plan për përfshirjen e palëve të interesuara (PPPI) i përshkruan aktivitetet që ndërmerren në fazë të planifikimit të Projektit, faza e ndërtimit dhe e operimit. Ky dokument është i përgatitur së bashku me Përmbledhjen jo-teknike (PJT) të Vlerësimit të ndikimit mbi mjedisin jetësor dhe aspektet sociale (VNMJAS) dhe Plani i Aksionit për Mjedisin Jetësor dhe Aspekte Sociale (PAMJAS) të përgatitura për nevojat e Projektit.

Për më shumë informata shtypni linku-n:

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të Programit për financimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave të qytetarëve për vitin 2021 ( “Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 02/2021 ), Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, të caktuara për mbështetjen e shoqatave kulturore

Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, në pajtim me Programin për finansimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave kulturore për vitin 2021 nr.08-393/19 nga dt. 25.2.2021, mjetet e caktuara në shumë prej 2 200 000 den. për finansimin e aktiviteteve kulturore, do të bëhen në bazë të kritereve dhe përparësive sipas Metodologjisë nr. 08-600/24 nga dt.14.3.2016 të dhëna në këtë thirrje.

1.Lloji i projekteve që do të mbështeten

Mjetet nga Buxheti i Komunës së Kërçovës,  do të shfrytëzohen për finansimin e aktiviteteve programore të shoqatave kulturore, për projekte nga këto kategori:

Mbështetjen e projekteve dhe aktiviteteve për organizimin e festivaleve, shënimin e ngjarjeve jubilare dhe datave të rëndësishme, financimi i manifestimeve kulturore, inkurajimin e krijimtarisë bashkëkohore dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.

2.Mjetet e parapara

Për financimin e aktiviteteve programore të ofruara, në pajtim me thirrjen, do të shfrytëzohen mjete nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, në shumë prej 2 200 000 den. edhe atë:

 1. Financimi i interesit lokal në kulturën e Komunës së Kërçovës, si dhe realizimi i këtij programi do të zhvillohet si vijon:

1. Organizimin e festivaleve në territorin e Komunës së Kërҫovës

2. Shënimin e ngjarjeve jubilare dhe datave të rëndësishme

3. Financimi i manifestimeve kulturore

4. Inkurajimi i krijimtarisë bashkëkohore

5. Promovimi i trashëgimisë kulturore

6. Mbështetja e manifestimeve të të rinjëve me përmbajtje kulturore-artistike

    dhe  argëtuese – edukative

3.Dorzimi i raportit

Shoqatave kulturore do t’ju jepen mjete në pajtim me Programin për financimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave të qytetarëve për vitin 2021 dhe pas përfundimit të aktiviteteve të veta programore, shoqatat do të dorëzojnë Raport për shfrytëzimin e mjeteve,  deri te  Sektori për Financa në Komunën e Kërçovës.

4.Kriteret themelore  organizative

Kriteret themelore organizative  të cilat duhet t’i përmbushin shoqatat kulturore që do të marrin pjesë në këtë thirrje janë:

 • Kapaciteti i organizatës
 • Relevanca e aksionit të ndërmarrë
 •  Efektet në mjedis
 • Qëndrueshmëria e projektit
 • Pjesëmarrje vetanake në kofinansim ( me kohë, pajisje, burime njerëzore)
 • Konzistenca e projektit ( qëllimet, aktivitetet, rezultatet, buxheti )
 • Ndarja e saktë e roleve të partnerëve

5.Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqatat duhet ta dorëzojnë me Paraqitjen për mbështetje financiare të shoqatave të qytetare dhe fondacioneve:

    Shoqatat dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në shpallje, duhet të paraqesin:

 1. Fletëparaqitje për mbështetje financiare;
 2. Buxhetaplikimin;
 3. Aktvendim për regjistrimin e shoqatave;

Shoqatat qytetare mund të dorëzojnë vetëm një paraqitje për përkrahje financiare për proekt ose manifestim.

Vërejtje: Paraqitjet e dokumenteve të pa plotësuara dhe pas përfundimit të afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e dorëzuara nuk do të kthehen.

6.Afati dhe mënyra e dorëzimit të paraqitjes

Afati për dorëzimin e paraqitjeve, është 20 ( njëzetë ) ditë nga dita e publikimit të shpalljes në gazetat ditore dhe në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës.

Paraqitja me dokumentacionin gjithëpërfshirës, të dorëzohet përmes postës, në adresën:

Komuna e Kërçovës rr. “Boris Kidriç” nr.1 6250 Kërçovë, ose në Arkivin e Komunës nga ora 08:00 deri më 16:00, me etiketën – Për mbështetjen e shoqatave kulturore për vitin 2021.

Shoqatat kulturore  pjesmarrëse në thirrjen publike, do të jenë të informuara për rezultatet pas publikimit të vendimit për shpërndarjen e mjeteve në “Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës”. Emrat e shoqatave të cilat kanë fituar mjete për projektet, do të publikohen në faqen elektronike të Komunës së  Kërçovës. Paraqitjet për mbështetje financiare të shoqatave dhe formularit për Propozimprojektin, do të mund të merren në Arkivin e Komunës së Kërçovë ose mëposht

THIRRJE PUBLIKE

Bazuar në nenin 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta zyrtare e RM” nr. 05//02), neni 3, paragrafi 1,  pika 3 nga Ligji për taksa komunale   (,,Gazeta  zyrtare e RM” nr. 61/04;  64/05;  92/07 , 123/12,154/15 dhe 23/16)  dhe  Vendimi per veprim me tavolinat dhe paisjet per sherbime komerciale dhe ndertimin e objekteve infrastrukturore në rajonin e Komunës së Kërcoves  nr.07-1188/5 nga dt.17.12.2010 (Fletorja zyrtare e Komunes së Kërcoves nr 6/2006 dhe 12/2010 )për shfrytezimin e hapsirës para objekteve afariste për kryerjen e veprimtarisë .Komuna e Kercoves shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Per ushtrimin e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqet publike para lokalit afarist

 1. Ftohen të gjithë  personat juridikë dhe fizikë  shfrytezuesë  të  sipërfaqeve  publike, të regjistruar  për kryerjen  veprimtarisë në regjistrin përkatës, të parashtrojnë kërkesë deri te  Komuna e Kërcoves për marrjen e lejes për vendosjen e elementeve për ekspozimin e prodhimeve, si dhe për kryerjen e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqet publike para lokalit afarist.

2. Afati i dorëzimit  të  kërkesave  është  deri më 31.05.2021 nga dita e shpalljes së  Thirrjes publike në web faqen e komunës së   Kërçovës: www.kercova.gov.mk, si dhe në mediat lokale në Komunën  e Kërçovës.                                     

3. Shfrytëzuesit e sipërfaqeve publike që nuk do t’i përgjigjen Thirrjes publike në afatin e caktuar,  do të obligohen përveç taksës së rregullt të paguajnë edhe taksë të rritur prej 30%, në pajtim me Ligjin për taksa komunale;

4. Kontrollin  dhe  inspektimin e  shfrytëzuesve për  posedim të  lejeve dhe respektim të  kushteve të parapara në to,e  kryejnë inspektorët kompetent komunalë, të cilët në pajtim me normat ligjore pozitive, përpilojnë procesverbal dhe shqiptojnë masa ndëshkuese.  

 Komuna e Kercoves

Kryetar

   Fatmir Dehari

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e Sportit dhe Rekreimit në vitin 2021 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 1/2021), Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, të destinuara për mbështetjen e shoqatave sportive dhe ekipeve

   Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, në pajtim me Programin nga lëmia e Sportit dhe Rekreimit nr. 08-155/3 të dt. 28.01.2021, mjetet e destinuara për financimin e aktiviteteve të shoqatave sportive dhe ekipeve, do të bëhet në bazë të kriterit dhe përparësive të dhëna në këtë thirrje.

 1. Lloji i projekteve që do të mbështeten

       Mjetet nga Buxheti i Komunës së Kërçovës, do të shfrytëzohen për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave sportive dhe ekipeve, për projekte nga këto kategori:

Mbështetjen e projekteve dhe aktiviteteve për ngritjen e nivelit të ekipeve sportive; mbështetjen e projekteve për ngritjen e nivelit të sporteve luftarake; projekte të cilat ndikojnë për të rritur ndërgjegjen e sportit integrues në mesin e komuniteteve.

 1. Mjetet e parapara

      Për financimin e aktiviteteve programore të ofruara, në pajtim me thirrjen, do të shfrytëzohen mjete nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021 edhe atë:

I. Për përkrahjen e shoqatave sportive dhe ekipeve sportive, në shumë të përgjithshme prej               2.500.000, nëpërmjet projekteve nga lëmia e prioriteteve të radhës:

1. Mbështetje të projekteve dhe aktiviteteve për ngritjen e nivelit të ekipeve sportive në territorin e Komunës së Kërҫovës;

2. Mbështetje të projekteve për ngritjen e nivelit të sporteve luftarake në territorin e  Komunës së Kërҫovës;  

3 Përkrahja për shkollat e futbollit;

4. Ngritjen e vetëdijes për sport të integruar ndërmjet bashkësive në territorin e Komunës së Kërҫovës;

 1. Dorëzimi i raportit

      Shoqatave sportive dhe ekipeve të cilëve do t’ju jepen mjete në pajtim me Programin, pas përfundimit të aktiviteteve të veta programore, do të dorëzojnë raport për shfrytëzimin e mjeteve, deri te Sektori për financa dhe Buxhet në Komunën e Kërçovës.

 1. Kriteret themelore  organizative

      Kriteret themelore organizative, të cilët duhet t’i përmbushin shoqatat sportive dhe ekipet të cilat do të marrin pjesë në këtë thirrje janë:

 • Kapaciteti i organizatës
 • Relevanca e aksionit të ndërmarrë
 • Efektet në mjedis
 • Qëndrueshmëria e projektit
 • Pjesmarrja vetanake në kofinancim (me kohë, pajisije, burime njerëzore)
 • Konsistenca e projektit (qëllimet, aktivitetet, rezultatet, buxheti)
 • Ndarja e sakt e rolit të partnerëve
 • Subjektet patjetër duhet të veprojnë në territorin e Komunës së Kërҫovës.
 1. Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqatat/sportive duhet ta dorëzojnë me Paraqitjen për mbështetje financiare të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve

      Shoqatat dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në shpallje, duhet të paraqesin:

 1. Fletëparaqitje për mbështetje financiare;
 2. Buxhet aplikimin;
 3. Aktvendim për regjistrimin e shoqatave dhe ekipeve;
 4. Raport për mjetet e fituara nga Buxheti i Komunës së Kërҫovës në vitin e kaluar fiskal dhe mënyrën e realizimit të tyre (nëse shoqata ka qenë shfrytëzuese e mjeteve të ndara nga Buxheti i Komunës së Kërҫovës për vitin 2020);

     Shoqatat qytetare mund të dorëzojnë vetëm një paraqitje për përkrahje financiare për projekt ose manifestim.

Vërejtje: Paraqitjet e dokumenteve të pa plotësuara dhe pas përfundimit të afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e dorëzuara nuk do të kthehen.

 • Afati dhe mënyra e dorëzimit të paraqitjes

   Afati për dorëzimin e paraqitjeve është deri më dt. 03.06.2021.

    Paraqitja me dokumentacionin gjithëpërfshirës, të dorëzohet përmes postës, në adresën:

Komuna e Kërçovës, rr.“Boris Kidriç” nr.1, 6250 Kërçovë, ose në Arkivin e Komunës nga ora 08:00 deri në ora 16:00, me etiketën – Për mbështetjen e shoqatave sportive dhe ekipeve për vitin 2021.

   Shoqatat sportive dhe ekipet pjesmarrëse në thirrjen publike, do të jenë të informuara për rezultatet nëpërmjet njoftimeve që do të ju dorëzohen në adresat e të njejtave. Emrat e shoqatave sportive dhe ekipeve të cilat kanë fituar mjete për projektet, do të publikohen në faqen elektronike të Komunës së  Kërçovës. Paraqitjet për mbështetje financiare të shoqatave sportive dhe ekipeve dhe formulari për Propozimprojektin, do të mund të merren më posht

Formular për paraqitje

Formular i Buxhetit

Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.

Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:

– Fshati Vraneshticë, f. Lisiçan, f. Çellopek, f. Staroec, f. Cer, f. Dupjani në periudhën prej 15.04.2021   08:00:00 deri 15.04.2021   08:30:00

Me respekt

Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.

Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:

– Pjesë e konsumatorëve të fshatit Brzhdani në periudhën prej 06.04.2021   08:30:00 deri 06.04.2021   15:00:00

– Pjesë e konsumatorëve të fshatit Osoj në periudhën prej 06.04.2021   08:30:00 deri 06.04.2021   15:00:00

– Rr. 4 Korriku, 11 Shtatori, Boris Kidriç në periudhën prej 06.04.2021   15:00:00 deri 06.04.2021   15:20:00 

Me respekt

Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.
Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:
Zajaz: Pjesë e lagjes Zajaz Xhuma, te xhamija në periudhën prej 02.04.2021 09:00:00 deri 02.04.2021 11:00:00

Me respekt

Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit
shpërndarës në lokacionet te shënuara më poshtë.
Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e
kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të
energjisë elektrike në:
Kërçovë: Rr. Janko Mihajloski(drejt marketit ATVA) dhe Market ATVA si dhe objektet për
rreth, në periudhën prej 01.04.2021 08:30:00 deri 01.04.2021 10:30:00

Me respekt