Врз основа на Законот за Комунални Такси („Службен весник на РМ„ бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15 и 192/15,и 23/2016), и врз основа на Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ„ бр. 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За сите Правни субјекти кој имат седиште на фирам или Преставништво во територијата на Општина Кичево,за кој не им е доставено уредно Решение за 2017 година, се информират да ги превземат следните чекори:

1.Фирми кој имат седиште или преставништво во територијата на Општина Кичево, за кој не им е доставено уредно Решение за КТ, односно називот на деловниот простор, се обврзани да ги земат Решениата за КТ, односно назив на деловниот простор за 2017 година, во просторите на Општина Кичево.

  1. Обврските според Решението за КТ, односно назив на деловниот простор,се обврзани да ги подмират заклучно со 2017 година.

Обврските можат да ги подмират со следната уплатница:

Примател Трезорска сметка
Банка на примачот  Народна Банка на РМ
Сметка  100000000063095

 

Ред.бр. Вид на даног Сметка на уплата Шифра на приходи
1. За назив на деловен простор 840-134-03210 717112
2. За деловни едници 840-134-03210 717112

 

Овај повик, влегува во сила со денот на објавување и се смета дека странката е запозната во писмена форма за правните работи.За негативните последици (присилна наплата, парична казна, дополнителни трошоци идр.) кој евентуално може да настанат, ќе ги подмири самата странка.

Доколку, имате извршено наплата, при тоа уште не се евидентирани, или треба да следи нивелизација врз основа на КТ, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево,Оделение за Даноци и Комунални Такси, канцеларија бр.22 за да доставите доказ за извршената наплата, или да не контактирате во следната е-маил адреса:

Ул:„Борис Кидрич„ бр.1

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).